Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. account: de identificatie die gebruiker toegang verleent tot de diensten bij ondernemer.
  • activiteit: alle door de ondernemer aangeboden diensten;
  • derde-zelfstandige: een natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit handelt, al dan niet mede via een andere persoon die namens haar of voor haar rekening optreedt, in samenwerking met ondernemer;
  • duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan haar gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  • gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van ondernemer;
  • honorarium: de vergoeding die ondernemer toekomt voor diens werkzaamheden, de omzetbelasting (BTW) daarin niet begrepen;
  • ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit handelt, al dan niet mede via een andere persoon die namens haar of voor haar rekening optreedt;
  • ondubbelzinnige verklaring: de verklaring van een gebruiker aan ondernemer die slechts voor √©√©n uitleg vatbaar is. De verklaring bevat in ieder geval:
   1. naam van de gebruiker;
   2. (factuur)adres;
   3. postcode;
   4. woonplaats;
   5. telefoonnummer;
   6. e-mailadres;
   7. ordernummer;
  • opdracht: de overeenkomst tussen gebruiker en ondernemer
  • overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de ondernemer en de gebruiker wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van ondernemer en gebruiker en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand;
  • VvE: Vereniging van Eigenaren
  • De ondernemer
   Ondernemer: Appartement BV
   Gevestigd te: Rondweg 55, 5406 NK Uden, Nederland
   KvK-nummer: 67189334
   E-mailadres: info@app-artement.nl
   Telefoonnummer: +31 (0) 6 46366335
  • De onderneming
   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aan Appartement BV gelieerde website, waaronder https://www.app-artement.nl/
  • Toepasselijkheid¬†
   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en gebruiker.
   2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de gebruiker beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de gebruiker zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
   3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de gebruiker langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
   4. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de websites van de ondernemer.
   5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke dienst voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de gebruiker zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
  • Aanvullende of afwijkende bepalingen
   Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de gebruiker zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de gebruiker op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.