Privacy Statement Appartement BV

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Appartement BV of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Appartement BV
Bezoekadres: Rondweg 55, 5406 NK Uden, Nederland
E-mail: info@app-artement.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 4636 6335
KvK-nummer: 67189334

Appartement BV is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Appartement BV is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Appartement BV is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Appartement BV, waaronder https://www.app-artement.nl/.

Appartement BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, de app, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Appartement BV opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Appartement BV. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Appartement BV om de overeenkomst uit te voeren.

Appartement BV gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Appartement BV altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Appartement BV worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het uitbrengen van een stem binnen uw Vereniging van Eigenaren: uw vingerafdruk;
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het verbeteren van diensten: uw naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Appartement BV altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@app-artement.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  • in het geval van het uitbrengen van uw stem binnen uw Vereniging van Eigenaren: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
  • in het geval van het verbeteren van diensten: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst met betrekking tot de betreffende dienst, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Appartement BV gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Appartement BV, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@app-artement.nl.

Het staat Appartement BV vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Appartement BV ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Appartement BV. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Appartement BV. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Appartement BV.